ನೂ& ಸಂಖ್ಯೆ : ಜನೋಬ /ಎಸ್‌ಒಆರ್‌ /18/2013-14

ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ)

BANASHANKARI 6TH STAGE RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (R)

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅರ್ಜಿ

೨೧೦೦/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಸಭ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ

ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳು
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತುಗಳು
1.ಪಾವತಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .
2. ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದು ಧೃಡೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ . ನಾನು ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ , ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕಳಿಸುವ SMS & MAILಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು

Please send payment receipt to 9620202925/9448736233/9008892922