ನೂ& ಸಂಖ್ಯೆ : ಜನೋಬ /ಎಸ್‌ಒಆರ್‌ /18/2013-14

ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ)

BANASHANKARI 6TH STAGE RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (R)

CANCELLATION/REFUND POLICY

THERE IS NO CANCELLATION OPTION FOR THE END USERS AFTER PAYMENT IS MADE.

IN CASE OF DUPLICATE PAYMENT, PARENT/STUDENT, KINDLY APPROACH ADMIN OR FINANCE OR ACCOUNTS DEPARTMENT FOR REFUND WITH PROOF OF THE TRANSACTION REFERENCE/ YOUR BANK STATEMENT.

REFUND WILL BE PROCESSED WITHIN 10-15 WORKING DAYS, RESPECTIVE PAYMENT GATEWAY WILL SEND BACK TO THE ISSUING BANK [USER’S CARD BANKER] IN BATCHES FOR PROCESSING, WHICH SHOULD APPROXIXMATELY TAKE 8-15 WORKING DAYS, DEPENDING ON ISSUING BANKS POLICIES.

IMPORTANT: BY SUBMITTING A PAYMENT THROUGH THE ONLINE-PAYMENTS SITE YOU ARE AGREEING TO THESE TERMS AND CONDITIONS INCLUDING ANY UPDATED CHANGES IN TERMS AND CONDITIONS FROM TIME TO TIME THROUGH OUR WEBSITE.