ನೂ& ಸಂಖ್ಯೆ : ಜನೋಬ /ಎಸ್‌ಒಆರ್‌ /18/2013-14

ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ)

BANASHANKARI 6TH STAGE RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION (R)

PAY Rs.2100 AS ONE TIME LIFETIME MEMBERSHIP FEE

UPI ID:- bssrwa@kbl

Account details

Banashankari 6th Stage Residents Welfare Association
A/C : 9122000100016801
IFSC: KARB0000912
Raghuvanahalli Branch Bengaluru

Please send payment receipt to 9620202925/9448736233/9008892922